Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu DOMDVOR.SK

Reklamačný poriadok internetového obchodu DOMDVOR.SK

 

Reklamačný poriadok upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")Úvodné ustanovenia.

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode WWW.DOMDVOR.SK Kesel Company s.r.o. za poštou 391/46, 07214 Pavlovce nad Uhom, IČO: 53 264 177


2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).


3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.


4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných predavajúcim, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Postup vybavovania reklamácií.

1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, alebo písomne.


2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),

• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,

• komu je reklamácia adresovaná,

• dátum podania reklamácie,

• podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

FORMULAR PRE PODANIE REKLAMACIE TU: https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf

FORMULAR PRE ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY  TU: https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie od zmluvy.pdf


3. V prípade podania reklamácie písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.


4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.


5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6. Písomnú reklamaciu je potrebné zaslať spolu s reklamovaným tovarom na adresu domdvor.sk Za poštou 391/46, 072 14 Pavlovce nad Uhom 


7. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

• pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa)

• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie


8. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí. Taktiež jre možne si ich dohodnúť mailom na našej adrese info@domdvor.sk 


9. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 1.10.2020 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Táto stránka používa cookies. Viac info